+30 2810 330530 info@marmi.gr ISO 9001: 2008 / CE BS EN 13108-1: 2006

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Από το έτος 1999 η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε βιομηχανικό επίπεδο με την  παραγωγή, μεταφορά και διάστρωση έτοιμου σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου ιδρύοντας σχετική βιομηχανική μονάδα  παραγωγής τον χώρο των εγκαταστάσεων της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Ωστόσο, η ενασχόληση της με το συγκεκριμένο τομέα χρονολογείται από την ίδρυση της, λόγω της εκτέλεσης  τεράστιου αριθμού δημόσιων και ιδιωτικών έργων, γεγονός που την καθιστά σε μια από τις πιο έμπειρες και αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα αυτό.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος είναι οι ακόλουθες:

 • Αδρανή (άμμος, γαρμπίλι, σκύρα)
 • Τσιμέντο
 • Νερό
 • Πρόσθετα χημικά σκυροδέματος  (επιβραδυντικά, υπερ-ρευστοποιητικά)

Από την διαφορετική αναλογία σύνθεσης των παραπάνω πρώτων υλών (μελέτη σύνθεσης) προκύπτουν οι διάφορες κατηγορίες σκυροδέματος. Η επιχείρηση  έχει πιστοποιήσει σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο, μελέτες σύνθεσης έτοιμου σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές και  βελτιώσεις που κατά καιρούς επιδέχεται ο Κανονισμός. Οι βασικότερες και συνηθέστερες εξ αυτών κατηγορίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
1. C12/15   (Σκυρόδεμα καθαριότητας)
3. C16/20   (Σκυροδετήσεις οδών)
4. C20/25   (Κτηριακά έργα)
5. C25/30   (Κτήρια , γέφυρες)
6. C30/37   (Ειδικές εφαρμογές)

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες σκυροδέματος παράγονται και σε μορφή γαρμπιλομπετόν με μέγιστο κόκκο μικρότερο των 16mm (Dmax < 16mm) αλλά και  8mm (Dmax < 16mm) για περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο λεπτόκκοκο μίγμα αδρανών (πχ. Ύπαρξη ιδιαίτερα πυκνού οπλισμού, χρήση αντλίας σκυροδέματος για σκυροδέτηση με δίκτυο, διαμόρφωση πιο ομαλών επιφανειών , κ.α.)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Το έτοιμο σκυρόδεμα αμέσως μετά την παραγωγή του, τοποθετείται σε ειδικά οχήματα με κάδους ανάδευσης (βαρέλες) και μεταφέρεται στον πελάτη.  Κατά την μεταφορά του σκυροδέματος και μέχρι την διάστρωση, το σκυρόδεμα προστατεύεται από πιθανή προσθήκη νερού (πχ βροχή) ή την πρόσμιξή του με ξένα υλικά ενώ παράλληλα ελέγχεται και η θερμοκρασία σκυροδέματος ώστε να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 346.  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η ποιότητα του έτοιμου σκυροδέματος  παραμένει αμετάβλητη από τη διαδικασία παραγωγής έως και τη διάστρωση του. Η εταιρεία μας διαθέτει  βαρέλες μέγιστης χωρητικότητας 8 m3 καθώς επίσης και  αντλίες σκυροδέματος (πρέσσες) εκ των οποίων η μεγαλύτερη μπορεί να σκυροδετήσει σε ύψος έως 42m.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ό έλεγχος  της ποιότητας του παραγόμενου υλικού γίνεται σε τέσσερα επίπεδα :

 1. Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών
 2. Έλεγχος κατά τη διαδικασία παραγωγής
 3. Εργαστηριακός έλεγχος παραγόμενου υλικού
 4. Ιχνιλασιμότητα παραγόμενου υλικού

 

Α. Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών
Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή του σκυροδέματος είναι πιστοποιημένες και φέρουν την κατάλληλη σήμανση. Τα αδρανή παραλαμβάνονται από πιστοποιημένο λατομείο και πλέον αυτού ελέγχονται κοκομμετρικώς σε καθημερινή βάση. Το τσιμέντο παραλαμβάνεται από τις τοπικές αποθήκες των πιστοποιημένων εταιρειών προμήθειας τσιμέντου. Σε κάθε περίπτωση ζητούνται και λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει ο ίδιος ο προμηθευτής.

 

Β.  Έλεγχος κατά τη διαδικασία παραγωγής
Ο έλεγχος που γίνεται κατά την διάρκεια της παραγωγής αφορά :

 • Οπτική εμφάνιση
 • Κάθιση
 • Θερμοκρασία
 • Υγρασία άμμου

Η παραγωγή ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από τον χειριστή του mixer ο οποίος παρακολουθεί μέσω Η/Υ τις ποσότητες με τις οποίες τροφοδοτείται το mixer. Το σύστημα ελέγχει μόνο του τις προδιαγραφές και εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ενώ σε περίπτωση που υπερβούν τις προδιαγραφές σταματά αυτόματα και η παραγόμενη ποσότητα απορρίπτεται.

 

Γ.  Εργαστηριακός έλεγχος παραγόμενου υλικού
Ο έλεγχος ποιότητας του ετοίμου σκυροδέματος περιλαμβάνει μέτρηση των ακόλουθων παραμέτρων:

 • Κάθιση
 • Αντοχή σε θλίψη 7 και 28 ημερών
 • Οπτική εμφάνιση

Από τα παραπάνω, ο έλεγχος κάθισης πραγματοποιείται στο εργοτάξιο ενώ η αντοχή των 7 και 28 ημερών σε μονοαξονική θλίψη  πραγματοποιείται με τη χρήση διακριβωμένης πρέσσας θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος που διαθέτει το εργαστήριο της εταιρείας. Η συντήρηση των δοκιμίων για τον προσδιορισμό της θλιπτικής τους αντοχής γίνεται σε επίσης πιστοποιημένο θάλαμο συντήρησης δοκιμίων υπό θερμοκρασία 20 oC και ποσοστό υγρασίας 95 – 100%. Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται επίσης σε καθημερινή βάση όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι (κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών ,  ισοδύναμο άμμου, ποσοστό υγρασίας της άμμου κα.) μέσω κατάλληλα διακριβωμένου και πιστοποιημένου εργαστηριακού εξοπλισμού.

Ανεξάρτητα από τις δοκιμές που πραγματοποιούνται με τη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού της εταιρείας, η εταιρεία φροντίζει για την συγκέντρωση όλων κατά το δυνατόν των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας του τελικού προϊόντος που γίνονται σε εξωτερικά εργαστήρια από τους πελάτες της ΜΑΡΜΙ ΑΕ.

 

Δ.  Ιχνιλασιμότητα παραγόμενου υλικού
Όλα τα στοιχεία σχετικά με τα στοιχεία του πελάτη, τις συνθήκες παραγωγής, την δειγματοληψία και τον έλεγχο ποιότητας  καταχωρούνται στο ‘Μητρώο-Ημερολόγιο’ του κάθε από τον Υπεύθυνο Παραγωγής. Σημειώνεται ότι η παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος είναι ημερήσια και αυτοτελής και συνοδεύεται από καταγραφικό, ζυγολόγια και το Δελτίο Αποστολής.

Βάσει των παραπάνω είναι δυνατή και εύκολη η ανίχνευση ή ιχνηλάτηση οποιουδήποτε παραγόμενου προϊόντος σε περίπτωση που διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις και τα κριτήρια του ΚΤΣ. Αποδείξεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια αποδοχής τηρούνται σε σχετικά αρχεία του τμήματος.