+30 2810 330530 info@marmi.gr ISO 9001: 2008 / CE BS EN 13108-1: 2006

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η εταιρεία ΜΑΡΜΙ Α.Ε. ασχολείται  με τις ασφαλτικές εργασίες από την ίδρυση της , ενώ το έτος 1983 ίδρυσε και βιομηχανία παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Με την εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί, για την Μονάδα Παραγωγής Ασφαλτικών, ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και BS EN 13108-21:2006 και το οποίο ανταποκρίνεται στους σκοπούς και τις ανάγκες της.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος είναι οι ακόλουθες:

 • Αδρανή (άμμος,ρυζάκι, γαρμπίλι, χαλίκι)
 • Άσφαλτος

Η παραγωγή ασφαλτομίγματος γίνεται με βάση το ακόλουθο γενικό διάγραμμα ροής:

Η παραγωγική δυνατότητα της μονάδας παραγωγής ασφαλτικών ανέρχεται περίπου σε 150 τόνους την ώρα.

Η εταιρεία  έχει πιστοποιήσει σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο, μελέτες σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος σύμφωνα με τις Εθνικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και τις απαιτήσεις των διεθνούς προτύπου BS EN 13108-21:2006.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΣ 10 Πολύ λεπτόκοκκο υλικό. Χρησιμοποιείται σπανίως ως ισοπεδωτική στρώση  πάνω σε υφιστάμενο ασφαλτικό χωρίς φρεζάρισμα για να παραλάβει πολύ μικρές ανωμαλίες του δρόμου. Συνιστώμενο πάχος στρώσης 2 – 3 cm.
ΑΣ 12,5 Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση ασφαλτική εξομαλυντική στρώση αλλά και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αφού ως λεπτόκοκκο υλικό δημιουργεί άψογη τελική επιφάνεια. Επίσης, βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε χαντάκια και άλλες μικροεπεμβάσεις. Συνιστώμενο πάχος στρώσης 2,5 – 4 cm.
ΑΣ 20     Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση ασφαλτική εξομαλυντική στρώση αλλά και ως ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Πιο χονδρόκοκκο υλικό από την ΑΣ 12,5. Συνιστώμενο πάχος στρώσης 4 – 6 cm.
ΑΣ 31,5    Χρησιμοποιείται ως ασφαλτική στρώση βάσης αλλά και ως ενδιάμεση ασφαλτική εξομαλυντική στρώση. Χονδρόκοκκο υλικό. Συνιστώμενο πάχος στρώσης 5 – 8 cm.
Αντιολισθηρή Τύπου Ι Χρησιμοποιείται ως αντιολισθηρή ασφαλτική επιφανειακή στρώση. Χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό άμμου (Πυκνής Σύνθεσης) και μεγάλο χρόνο ζωής σε σχέση με την αντιολισθηρή Τύπου ΙΙ.
Αντιολισθηρή Τύπου ΙΙ    Χρησιμοποιείται ως αντιολισθηρή ασφαλτική επιφανειακή στρώση. Χαρακτηρίζεται από μικρό ποσοστό άμμου (Ανοικτής Σύνθεσης) και μεγάλη ικανότητα υδατοαπορροφητικότητας .Προσφέρει μεγαλύτερη αντιολισθηρότητα από τον τύπο Ι ,αλλά έχει μικρότερη διάρκεια ζωής.

Εκτός από τις πιστοποιημένες μελέτες σύνθεσης, η εταιρεία είναι σε θέση να προχωρήσει στη παραγωγή μελετών σύνθεσης ασφαλτοσκυροδέματος σύμφωνα με προγενέστερες πρότυπες προδιαγραφές αλλά και να ανταποκριθεί  σε κάθε πιθανή απαίτηση του πελάτη σε περιπτώσεις ειδικών συνθέσεων και εφαρμογών.

 • Α 260 :  Παλιά ασφαλτική στρώση βάσης
 • Α265 Β : Παλιά ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση
 • Α265 Α : Παλιά ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Αμέσως μετά τη παραγωγή του το ασφαλτόμιγμα φορτώνεται σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς και μεταφέρεται στον πελάτη.

Η θερμοκρασία του ασφαλτομίγματος  κατά την φόρτωσή του στο φορτηγό είναι 155οC, ενώ στο έργο πρέπει να έχει θερμοκρασία τουλάχιστον 120οC. Για το σκοπό αυτό όλα τα φορτηγά της εταιρείας που εκτελούν μεταφορές ασφαλτικού  είναι εφοδιασμένα κατάλληλο κάλυμμα προστασίας για τη μεταφορά ή αναμονή προς εκφόρτωση του υλικού.

Για τη διάστρωση και συμπύκνωση του ασφαλτικού η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα  μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και άρτιο κατασκευαστικά αποτέλεσμα.

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο ποιότητας τόσο των πρώτων υλών όσο και των προϊόντων που παράγει, καθώς αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πελάτες και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου για τα ασφαλτομίγματα καθορίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό από τις απαιτήσεις του προτύπου BS EN 13108-21:2006 και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).

Οι βασικοί παράγοντες που διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα του παραγόμενου ασφαλτομίγματος  είναι:

 1. Η συνεργασία μόνο με πιστοποιημένους κατά CE προμηθευτές αδρανών υλικών και ασφάλτου.
 1. Ο συνεχής έλεγχος κατά τη διαδικασία παραγωγής αφού η μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και εκσυγχρονισμένη ώστε να ελαχιστοποιεί τα περιθώρια λάθους.
 1. Το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει η εταιρεία μας τόσο κατά τη παραγωγή όσο και για τη διάστρωση του παραγόμενου υλικού.
 1. Η ύπαρξη εργαστήριου ποιοτικού ελέγχου, κατάλληλα εξοπλισμένου για την υλοποίηση μεγάλου μέρους των απαιτούμενων ελέγχων σε καθημερινή βάση.
 • Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών υλικών
 • Ισοδύναμο άμμου και ποσοστό υγρασίας άμμου
 • Περιεκτικότητα ασφάλτου επί του ασφαλτομίγματος
 • Έλεγχος θερμοκρασίας ασφαλτομίγματος
 1. Η εύκολη ανίχνευση ή ιχνηλάτηση του παραγόμενου προϊόντος ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης και η διερεύνηση της χρονικής φάσης στην οποία αυτή επήλθε (πχ. φάση παραγωγής, μεταφοράς, διάστρωσης ή συμπύκνωσης). Η ιχνιλάτηση του τελικού προϊόντος περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 • Τήρηση αρχείου με όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων/δοκιμών που αφορούν την ποιότητα των παραγομένων προιόντων.
 • Τήρηση μητρώου-Ημερολόγιου από τον Υπεύθυνο Παραγωγής
 • Ύπαρξη καταγραφικού, ζυγολόγιου και δελτίου αποστολής για κάθε παραγωγή.
 • Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για όλα τα παραπάνω