+30 2810 330530 info@marmi.gr ISO 9001: 2008 / CE BS EN 13108-1: 2006

ΑΣΦΑΛΤΙΚA ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤA

 

Η ΜΑΡΜΙ ΑΕ  είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ εταιρεία στη Κρήτη που ασχολείται με την παραγωγή ασφαλτικών γαλακτωμάτων, τα οποία και  προωθεί στην αγορά εδώ και δεκαετίες.  Η επιχείρηση έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει και διατηρεί Σύστημα Ελέγχου της Εργοστασιακής Παραγωγής (FPC) ασφαλτικών γαλακτωμάτων προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα παραγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται ως προς τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στη Δήλωση Επίδοσης. Τα ασφαλτικά γαλακτώματα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο BS EN 13808: 2013 και φέρουν σήμανση CE. Η παραγωγή τους γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα ασφαλτικά γαλακτώματα ανήκουν στην κατηγορία των ρευστών ασφαλτικών υλικών και αποτελούνται από άσφαλτο, νερό και διαφορά χημικά πρόσθετα. Διακρίνονται σε δυο κατηγορίες , τα κατιονικά (όξινα) και τα ανιονικά (αλκαλικά) γαλακτώματα. Τα αλκαλικά γαλακτώματα προσφύονται στα ασβεστολιθικά αδρανή ενώ τα όξινα προσφύονται στα πυριτικά αλλά και στα ασβεστολιθικά και συνεπώς καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των αδρανών υλικών ενώ παράλληλα παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στο ψύχος και την αποθήκευση.

Λόγω των  παραπάνω πλεονεκτημάτων τα όξινα γαλακτώματα έχουν επίσημα καθιερωθεί με την εφαρμογή της  Α-203/1966 Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής και τυγχάνουν ευρύτατης, σχεδόν μονοπωλιακής, χρησιμοποίησης  ως ασφαλτικά υλικά για την κατασκευή Έργων Οδοποιίας και Αεροδρομίων σε διάφορες ασφαλτικές εργασίες όπως :

 • Προεπαλείψεις βάσεων
 • Συγκολλητικές επαλείψεις
 • Σφραγιστικές επαλείψεις
 • Ειδικές εφαρμογές

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ασφαλτικών γαλακτωμάτων είναι οι ακόλουθες:

 • Άσφαλτος 80/100
 • Νερό
 • HCl (υδροχλωρικό οξυ)
 • Χημικά πρόσθετα (Ρευστοποιητές, Γαλακτοματοποιητές)

Η ΜΑΡΜΙ ΑΕ, χρησιμοποιεί πρώτες ύλες που προέρχονται ΜΟΝΟ από πιστοποιημένους προμηθευτές.

Η παραγωγή ασφαλτικών γαλακτωμάτων γίνεται με βάση το ακόλουθο διάγραμμα ροής:

 

Η παραγωγική δυνατότητα της μονάδας παραγωγής ασφαλτικών γαλακτωμάτων μπορεί να φτάσει έως και τους 20 τόνους / ημέρα για κάθε προϊόν.

Η εταιρεία  έχει πιστοποιήσει 2 τύπους ασφαλτικού γαλακτώματος (τους κατεξοχήν χρησιμοποιούμενους στη Ελλάδα) σύμφωνα τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου BS EN 13808:2013.

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΕ – 1

(Ασφαλτική Συγκολλητική Επάλειψη)

Κατιονικό (όξινο) ασφαλτικό  γαλάκτωμα ταχείας διασπάσεως και μικρού ιξώδους Εφαρμόζεται με τη μορφή ψεκασμού (επάλειψη) πάνω σε υφιστάμενη ασφαλτική επιφάνεια όπου πρόκειται να τοποθετηθεί νέα ασφαλτική στρώση. Σκοπός της είναι η συγκόλληση των δυο επιφανειών (παλιάς και νέας) , ώστε να εργάζονται σαν μια ενιαία στρώση.
ΚΕ – 5

(Ασφαλτική προεπάλειψη ή πετρελαϊκή)

Κατιονικό (όξινο) ασφαλτικό γαλάκτωμα ημιβραδείας διασπάσεως και μικρού ιξώδους Εφαρμόζεται με τη μορφή ψεκασμού (επάλειψης) σε στρώσεις βάσης οδοστρωσίας (3 Α). Σκοπός της είναι η αδιαβροχοποίηση της εμποτιζόμενης στρώσης μέσω της πλήρωσης των τριχοειδών πόρων και η σύνδεση την βάσης με την ασφαλτική στρώση που πρόκειται εν συνεχεία να τοποθετηθεί.

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η προσωρινή αποθήκευση των γαλακτωμάτων γίνεται σε δύο δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 8 τόνων.  H συσκευασία γίνεται σε βαρέλια των 200kg, πάνω στο κάθε ένα από τα οποία αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τύπος Προϊόντος
 • Ημερομηνία Παραγωγής

Τα βαρέλια μέσα στα οποία είναι συσκευασμένα τα γαλακτώματα, είναι μιας χρήσης και αφού αδειάσουν στο έργο μεταφέρονται για ανακύκλωση. Το μέγιστο διάστημα ανάλωσης του υπό συσκευασία γαλακτώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την παραγωγή και συσκευασία του. Για να είναι τα δύο διαφορετικά προϊόντα εύκολα αναγνωρίσιμα όταν αυτά έχουν συσκευαστεί σε βαρέλια, το χρώμα του κάθε βαρελιού ανάλογα με το είδος γαλακτώματος που περιέχει είναι, ΚΙΤΡΙΝΟ για το ΚΕ1 και ΚΟΚΚΙΝΟ για το ΚΕ5.

 

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ
Η διάστρωση των ασφαλτικών γαλακτωμάτων σε έργα οδοποιίας γίνεται ως επί το πλείστον με τη χρήση κατάλληλων οχημάτων που φέρουν ειδικά μπεκ ψεκασμού στο πίσω μέρος τους από όπου γίνεται η διάχυση του ασφαλτικού υλικού. Η εταιρεία μας διαθέτει 2 οχήματα ψεκασμού (Federal) για την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και συντηρήσεις δρόμων. Σε μικρής έκτασης εργασίες η εφαρμογή των γαλακτωμάτων μπορεί να γίνει με τη χρήση “tumbo” ή άλλων εργαλείων.

Πριν από την εφαρμογή τους θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω :

 1. Η επιφάνεια που θα ψεκαστεί το γαλάκτωμα πρέπει να είναι καθαρή και να μην έχει λιμνάζοντα νερά.
 2. Το προϊόν χρησιμοποιείται όπως παραλαμβάνεται και δεν αραιώνεται με νερό ή άσφαλτο.
 3. Το γαλάκτωμα ψεκάζεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του οδοστρώματος , ενώ πρέπει να αποφεύγεται ο ψεκασμός περίσσειας υλικού.
 4. Το ασφαλτικό γαλάκτωμα αφήνεται προς διάσπαση (από καφέ σε μαύρο χρώμα) για λίγα λεπτά της ώρας πριν από την τοποθέτηση του ασφαλτοτάπητα.

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η άριστη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος διασφαλίζεται μέσω :

 1. Της συνεργασίας ΜΟΝΟ με πιστοποιημένους προμηθευτές πρώτων υλών.
 1. Του συνεχούς ελέγχου κατά τη διαδικασία παραγωγής
 2. Του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει η εταιρεία μας τόσο κατά τη παραγωγή όσο και για τη διάστρωση του παραγόμενου υλικού.
 1. Της εκτέλεσης εργαστηριακών ελέγχων σε καθημερινή και μηνιαία βάση.
 1. Της εύκολης ανίχνευσης ή ιχνηλάτησης του παραγόμενου προϊόντος ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης και η διερεύνηση της χρονικής φάσης στην οποία αυτή επήλθε (πχ. φάση παραγωγής, μεταφοράς, διάστρωσης).
 2. Η ιχνιλάτηση του τελικού προϊόντος περιλαμβάνει τα παρακάτω :
 • Τήρηση αρχείου με όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων/δοκιμών που αφορούν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος
 • Τήρηση μητρώου-Ημερολόγιου από τον Υπεύθυνο Παραγωγής
 • Έκδοση δελτίου αποστολής για κάθε παραγωγή
 • Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για όλα τα παραπάνω